آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

کلاس جبرانی برای درسهای زیر به استادی اقای هریسی روز 5شنبه درتاریخ 93/9/27 تشکیل خواهد شد

معادلات دیفرانسیل ساعت 15-13

امارواحتمال مهندسی ساعت 18-15

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 15:13  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد اصغری روز 4شنبه درتاریخ 93/10/3 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 14:31  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد قندفروشان روز5شنبه درتاریخ 93/9/27 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 14:26  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

امتحان تئوری تربیت بدنی 1 استاد شیخ یوسفی درتاریخ93/10/4 روز5شنبه ساعت 10 صبح دردانشگاه برگزار خواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 14:21  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد مطلبی روز دوشنبه درتاریخ 24 /9 /93 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 16:19  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

کلاسهای روز چهارشنبه آقای مهندس اصغری تشکیل نخواهد شد. زمان کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 12:53  توسط مسئول دفتر اساتید  |