آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

اطلاعیه

تقویم آموزش نیمسال دوم 94-93

انتخاب واحد 93/11/1 الی 93/11/10

حذف واضافه 93/11/20 الی 93/11/25

شروع کلاسها 93/11/11

زمان امتحانات 94/3/16 الی 94/3/26

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 8:59  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

اطلاعیه

امتحان پایان ترم درس ادله اثبات دعوی به استادی خانم نجات تستی می باشد و آوردن کتاب قانون درجلسه مجاز نیست

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 8:28  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

تحویل پروژه درک وبیان معماری 2و1 استاد باقرزاده در تاریخ 93/11/1 ساعت 11 تحویل گرفته می شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی 1393ساعت 10:56  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلاس جبرانی برای درسهای زیر به استادی اقای هریسی روز 5شنبه در تاریخ 93/10/11 تشکیل میشود

معادلات ودیفرانسیل 16-13

امارو احتمال مهندسی13-10:30

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی 1393ساعت 8:46  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

اطلاعیه

کلاسهای جبرانی دکترامیرپور برای درس عربی پایه روز جمعه در تاریخ 93/10/12 بعد از ساعت 13 در دانشگاه شبستر تشکیل خواهد شد

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 9:52  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد تاری روز 2شنبه درتاریخ 93/10/8 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی 1393ساعت 11:1  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

ساعت امتحانی دروس زیر از11 به 14 تغییر یافت

ایین دادرسی کیفری 2 تاریخ امتحان 93/10/23 ساعت 14

متون فقه 4 تاریخ امتحان 93/10/23 ساعت 14

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 14:47  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد نجاتی شندی روز 5شنبه در تاریخ 93/10/4 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 12:7  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلاس جبرانی برای درسهای زیر به استادی اقای هریسی روز 5شنبه درتاریخ 93/9/27 تشکیل خواهد شد

معادلات دیفرانسیل ساعت 15-13

امارواحتمال مهندسی ساعت 18-15

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 15:13  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد اصغری روز 4شنبه درتاریخ 93/10/3 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 14:31  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

مطالب قدیمی‌تر